พ.ร.บ. Online-Real time

posted on 07 Aug 2013 10:46 by tqminsure in news directory Lifestyle

 

502Medium

            การรับ ประกันภัย พ.ร.บ.รูปแบบ Online-Real Time เพื่อเป็นการกำกับ ดูแล และพัฒนาระบบการ ประกันภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้เอา ประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงกำหนดให้อุตสาหกรรม ประกันภัย ร่วมสร้างนวัตกรรมการจำหน่ายกรมธรรม์ ประกันภัย คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (การ ประกันภัย รถภาคบังคับ) โดยเมื่อบริษัท ประกันภัย มีการจำหน่ายกรมธรรม์ ประกันภัย คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ณ เวลาใด ก็จะต้องรายงานข้อมูลการทำสัญญา ประกันภัย เช่น เลขทะเบียนรถ บริษัทที่รับประกัน วันที่เริ่มและวันสิ้นสุดความคุ้มครอง โดยวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทประกันวินาศภัยต้องรายงานการรับ ประกันภัย รถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ต่อสำนักงาน คปภ.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทันทีหลังจากรับ ประกันภัย 

            การรับส่งข้อมูลการรับ ประกันภัย รถตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.) รูปแบบใหม่ Online-Real Time คือ การที่บริษัท ประกันภัย จะต้องส่งข้อมูลรายงานการรับ ประกันภัย รถตาม พ.ร.บ. ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทันทีที่บริษัทประกันได้มีการตกลง ทำสัญญา ประกันภัย กับผู้เอา ประกันภัย 

            โดยให้ถือนิติกรรมการรับ ประกันภัย ของบริษัทเป็นหลัก ไม่ว่า ณ เวลานั้นจะมีการพิมพ์สัญญากรมธรรม์ ประกันภัย หรือส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัย หรือกรมธรรม์ ประกันภัย จะมีความคุ้มครองหรือไม่ก็ตาม หมายความว่า หากบริษัทได้ตกลงรับ ประกันภัย ตามคำร้องขอของผู้เอา ประกันภัย เมื่อใด ย่อมถือว่าสัญญาการ ประกันภัย นั้นได้เกิดขึ้นแล้ว โดยบริษัทจะต้องทำการบันทึกจัดเก็บข้อมูลของผู้เอา ประกันภัย เพื่อรายงานข้อมูลการ ประกันภัย ต่อสำนักงาน คปภ. ทันที จากการรับส่งข้อมูลการรับ ประกันภัย ในรูปแบบ Online-Real Time ทำให้เมื่อผู้ประสบภัยจากรถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะตรวจสอบ การทำ ประกันภัย รถภาคบังคับผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ (E-claim) จากนั้นจะทำการแจ้งรายละเอียดการรักษาผู้ประสบภัยให้บริษัท ประกันภัย ทราบเพื่อยืนยันค่ารักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Online) ซึ่งเป็นการช่วยลดเอกสารทำมาจากกระดาษ

            และเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้าน ประกันภัย อย่างรวดเร็ว ซึ่งการรับส่งข้อมูลกรมธรรม์ พ.ร.บ.รูปแบบ Online-Real Time นี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการรับ ประกันภัย แบบใหม่ ซึ่งทางสำนักงาน คปภ.อาจจะนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการออกกรมกรรม์แบบอื่นๆได้ต่อไป

ประชาสัมพันธ์โดย   ที่ปรึกษา ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ แหล่งรวมโปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ

edit @ 26 Dec 2013 14:20:19 by l3roker

Comment

Comment:

Tweet