qwdfge

     ความคุ้มครองของกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ไม่ว่าจะเป็นประเภท 1, 2 หรือ 3 ซึ่งถือเป็นกรมธรรม์หลักของการ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจนั้น ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายของบุคคลภายนอกที่เกิดจากรถคัน ที่ทำประกันภัยถือเป็นความคุ้มครองพื้นฐานที่จะต้องมีอยู่ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจทุกประเภทที่กล่าวมาแล้ว โดยแยกความคุ้มครองสำหรับความ เสียหายของบุคคลภายนอกที่เกิดจากรถคันที่เอาประกันภัยไว้เป็น 2 ประการ คือ

     1.ความเสียหายต่อชีวิต และร่างกายของบุคคลภายนอก

     2.ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความหมายของบุคคลภายนอกในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจนั้นนอกจากหมายถึงบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับความเสียหายจากรถคันที่เอาประกันภัยชนแล้ว ยังให้หมายความรวมถึงผู้โดยสารในรถคันที่เอาประกันภัยด้วย เมื่อบุคคล เหล่านี้ได้รับความเสียหายจากรถคันที่ได้ทำ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจไว้ บริษัท ที่รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยจะ

     1.ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกในส่วนที่เป็น ความเสียหายต่อชีวิต และร่างกาย ที่เกิดจากความคุ้มครองของกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับหรือกรมธรรม์ พ.ร.บ. กล่าวคือ

     ถ้าเป็นความเสียหายต่อร่างกาย เช่นค่ารักษาพยาบาล กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ จะให้ความคุ้มครองในส่วนที่เกิน 50,000.-บาทขึ้นไป จนถึงความคุ้มครองสูงสุดของกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ แต่ถ้าค่ารักษาพยาบาลไม่ถึง 50,000.-บาทแล้ว กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจจะไม่มีความคุ้มครองในส่วนนี้

     ถ้าเป็นความเสียหายต่อชีวิต กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจจะให้ความคุ้มครองทันทีขั้นต่ำ 100,000.- บาท แต่หากเป็นกรณีที่ผู้เสียชีวิตทำให้มีผู้ขาดไร้อุปการะ ความคุ้มครองขั้นต่ำจะเป็นเป็น 300,000.- บาท ทันที ซึ่งความคุ้มครองในเรื่องของชีวิตนี้เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ เมื่อรวมแล้วขั้นต่ำสำหรับความเสียหายต่อชีวิตจะกลายเป็น300,000.- บาท (พ.ร.บ. 200,000.- บาท+ภาคสมัครใจ 100,000.- บาท) หรือกรณีมีผู้ขาดไร้อุปการะจนกลายเป็น 500,000.-บาท (พ.ร.บ. 200,000.- บาท+ภาคสมัครใจ 300,000.- บาท)

    2.ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกในส่วนที่เป็นความเสียหายต่อทรัพย์สิน แม้ว่าความคุ้มครองทั้ง 2 ประการจะเป็นความคุ้มครองพื้นฐานที่ถูกกำหนดให้ต้องมีความคุ้มครองทั้งสองประการในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ แต่มีบุคคลบางคนที่เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจจะไม่ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ สำหรับความเสียหายต่อชีวิต-ร่างกายของบุคคลภายนอกที่เป็น

 1.ผู้ขับขี่รถคันเอาประกันภัยที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด

 2.ลูกจ้างในทางการที่เป็นลูกจ้างของผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด

 3.คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของผู้ขับขี่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เป็น

     1.ผู้เอาประกันภัยที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด

     2.ผู้ขับขี่ ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด

     3.คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของผู้เอาประกันภัยนั้น 4.บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ขับขี่นั้น บุคคลทั้งหมดนี้ หากได้รับความเสียหายจากรถคันที่ทำประกันภัย กรมธรรม์ จะไม่มีความคุ้มครองให้ กล่าวคือบริษัทที่รับประกันภัยจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิด ขึ้นให้แต่อย่างใด ซึ่งในทางปฏิบัติที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างความไม่เข้าใจให้กับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย เหตุผลที่เงื่อนไขของกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัคร ใจต้องกำหนดไว้เช่นนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดการทุจริตเนื่องจากผู้ที่ได้ รับความเสียหายกับผู้ทำให้เกิดความเสียหายมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันที่อาจก่อให้ เกิดการฉ้อฉลได้ เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ จึงกำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้ครับ

 ด้วยความปราถนา จาก ที่ปรึกษา  ที่ปรึกษา ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ แหล่งรวมโปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ

 

edit @ 26 Dec 2013 14:31:49 by l3roker

Comment

Comment:

Tweet