isrplc

 
หลักส่วนได้เสียในสาเหตุประกันภัย (Insurable Interrast)
ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการเอาประกันภัย
หมายถึง
- ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการที่ทรัพย์สินนั้นคงสภาพอยู่หรือจะได้รับความเสียหายจากการที่ทรัพย์สินนั้นถูกทำลายไป
- ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินนั้นๆ เมื่อคงสภาพอยู่หรือจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเมื่อทรัพย์สินนั้นถูกทำลายไป
- ผู้ที่มิสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินนั้นๆเมื่อคงสภาพอยู่หรือเมื่อทรัพย์นั้นๆถูกทำลายไป
ส่วนได้ส่วนเสียที่เอาประกันภัยได้
- กรรมสิทธิ์
- สิทธิตามกำหมาย
- ความรับผิดตามกฎหทาย
โดยทั่วผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย ในขณะที่ทำสัญญาประกันภัย
ส่วนได้เสียที่ไม่อาจเอาประกันภัย
- ประโยชน์ที่อาจจะได้รับในอนาคต
- ความคาดหวังว่าจะได้ทรัพย์สินมาในอนาคต
- สิงซึ่งเกิดขึ้นในอนาคต
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัย
- เจ้าของทรัพย์สิน
- ผู้ให้เช่าซื้อ
- ผู้ครองครองทรัพย์ตามสัญญาเช่า
ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยของตนเช่น
- ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เช่าบ้านได้ทำประกันภัยเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ผู้เอาประกันภัยนำรถยนต์ที่ตนเช่าซื้อไปทำประกันภัย
- ผู้เอาประกันภัยทำรันอุบัติเหตุส่วนบุคคลบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ที่มา : insurancebykate

เกร็ดความรู้ดีๆจาก   ที่ปรึกษา ประกันภัยรถยนต์ ชั้นนำ แหล่งรวมโปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ

 

edit @ 26 Dec 2013 14:41:49 by l3roker

Comment

Comment:

Tweet