lovehomr
 
1. แบบ มูลค่าตลาด ใช้ราคาตลาดในการกำหนดมูลค่า ซึ่ง เมื่อเกิดความเสียหายบริษัทประกันภัย จะชดใช้ในราคาซึ่ง ปรับด้วยค่าเสื่อมราคาตามความเหมาะสมกับสภาพของทรัพย์สินซึ่งเกิด ความเสียหายนั้นในวันที่เกิดความเสียหาย2. แบบ มูลค่าทดแทน ใช้ราคา ของใหม่ทดแทน ทรัพย์สินซึ่งมีคุณภาพ หรือคุณสมบัติเท่ากันกับทรัพย์สินซึงเอาประกันภัย. อย่างไรก็ตามแม้จะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงกว่าแบบแรก แต่ เมื่อเกิดความเสียหายบางส่วน และต้องซ่อมแซม บริษัทประกันภัยก็จะชดใช้ให้ตามราคาของใหม่โดยไม่ปรับค่าเสื่อม.

บ้าน และ ทรัพย์สินภายในบ้านของท่านควรกำหนดราคาอย่างไร และทำประกันภัยอย่างไร

1. ก่อนอื่นท่านต้องเดินสำรวจว่า ภายในบ้านของท่าน มีทรัพย์สิน อะไรบ้าง โดยแยกเป็นรายการๆ เช่น ตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ และงานระบบอาคาร เครื่องใช้ต่างต่าง เครื่องไฟฟ้า เป็นต้น. และทรัพย์สินเหล่านั้นซื้อด้วยราคาเท่าใด

2. ต่อจากนั้น ก็ทำประกันภัย โดยเบื้องต้นที่สุด ท่านควรจะทำประกันภัย เรียงตามลำดับความจำเป็นดังนี้

2.1. ประกันอัคคีภัย คุ้มครองไฟไหม้ อันเป็นการประกันภัยขั้นพื้นฐาน ให้เต็มมูลค่า และ
2.2. ภัยธรรมชาติ ตามความจำเป็นเช่น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว อันเป็น สิ่งที่ประกันภัยจะคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
2.3. ภัยโจรกรรม หากเห็นว่ามีความจำเป็น และ มีความเสี่ยง โดยทำประกันภัยในวงเงินบางส่วนก็ได้เท่าที่จำเป็น.

3. นอกจากนั้น ท่านเจ้าของบ้านอาจจะทำประกันสำหรับเจ้าของบ้านเพื่อเป็นหลักประกัน หากมีอุบัติเหตุ คือ

3.1. การประกันภัย ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะชดเชย ความรับผิดทางแพ่งให้แก่เจ้าบ้านผู้เอาประกันภัย ในกรณี ละเมิด จากการอยู่อาศัยในบ้าน อาทิเช่น สุนัขของท่านอาจทำร้าย แขก หรือ เพื่อนบ้าน ฯลฯ.
3.2. ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้แก่ ลูกบ้าน และ ตัวเจ้าบ้านเอง ในกรณีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต หรือ บาดเจ็บ โดย บริษัทฯ จะชดเชยการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ หรือ ชดเชยในเรื่องค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินซึ่งทำประกันภัยเอาไว้
3.3. ประกันภัยเงินสด จากการถูก โจรกรรม อันเป็นประกันภัยต่างหาก เนื่องจาก เงินสด เป็นทรัพย์สินซึ่ง มิได้คุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัย โจรกรรม ธรรมดา

ที่มา  : thebestinsure.com

เกร็ดความรู้ดีๆจาก  ประกันภัยรถยนต์ โปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ
เบื่อซ่อม อยากขาย ไว้ใจ  รถยนต์มือสอง ตลาดรถ รับฝากขายรถมือสอง เปรียบเทียบรถยนต์ ฟรี!!

Comment

Comment:

Tweet