เกร็ดความรู้ดีๆ จาก  ประกันภัยรถยนต์ โปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ TQM
เบื่อซ่อม อยากขาย ไว้ใจ  รถยนต์มือสอง ตลาดรถ รับฝากขาย รถมือสอง เปรียบเทียบรถยนต์ ฟรี!!

อาจเรียกได้ว่าเป็นประกันความรับผิดของผู้รับเหมา ประกันการก่อสร้าง หรือประกันก่อสร้าง ซึ่งเป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับเหมา งานก่อสร้างแบบต่างๆ ต้องทำหรือควรทำ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้รับเหมาเข้าไปปฎิบัติหน้าที่ตามสัญญาการว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือแม้กระทั่งการติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งประกันระหว่างก่อสร้างจะมีความคุ้มครองซึ่งแยกเป็น 3 ส่วนคือ

         1. ส่วนที่ 1 ความคุ้มครองในส่วนที่เป็นวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้างต่างๆ 
         2. ส่วนที่ 2 งานติดตั้งเครื่องจักร
         3. ส่วนที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลที่ 3

 

แต่ถ้าเป็นผู้รับเหมารายขนาดกลางถึงเล็ก ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของผู้เอาประกันขนาดย่อม มูลค่าในการประกันระหว่างก่อสร้างหรือการประกันก่อสร้างไม่สูงมากนัก ก็จะเป็นไปในรูปแบบของการให้ความคุ้มครองอันเนื่องมาจากการที่ผู้รับเหมาเข้าไปปรับปรุง ต่อเติม หรือแก้ไข ห้องหรือร้านค้าที่อยู่ภายในตัวอาคาร อาจจะเป็น ประกันระหว่างปรับปรุงร้านค้าในห้างสรรพสินค้า หรือ ประกันระหว่างปรับปรุงห้องในคอนโดมิเนี่ยม ซึ่งส่วนใหญ่ทางนิติบุคคลที่ดูแลตัวอาคารจะบังคับให้ผู้รับเหมา ที่จะเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ในตัวอาคารจะต้องจัดทำประกันประเภทนี้

ความคุ้มครอง สำหรับการประกันระหว่างก่อสร้างจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. มูลค่าที่รับเหมา คือในกรณีที่ เกิดความเสียหายในห้องที่เข้าไปปรับปรุงและทำให้การปรับปรุงที่ได้ทำไปแล้วได้รับความเสียหาย ก็จะได้รับความชดเชย โดยทุนประกันในส่วนนี้จะเท่ากับมูลค่าที่ได้รับการว่าจ้างให้เข้าไปปรับปรุง      
2. ตัวอาคารที่เข้าไปปรับปรุง คือคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวอาคาร อันเนื่องมาจากการเข้าไปปรับปรุงของผู้รับเหมา ซึ่งทุนประกันในส่วนนี้ ทางนิติบุคคลที่ดูแลตัวอาคารจะเป็นผู้กำหนดให้
3. คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งความหมายก็ตรงตามนั้น คือคุ้มครองบุคคลภายนอกอันได้รับผลกระทบทั้งในแง่ การบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือการเสียหายของทรัพย์สิน อันเกิดมาจากการเข้าไปปรับปรุงสถานที่ของผู้รับเหมา ทุนประกันในส่วนนี้ก็จะถูกกำหนดโดยนิติบุคคลเช่นกัน

โดยปกติการประกันภัยประเภทนี้ บริษัทประกันจะมีการกำหนดความเสียหายส่วนแรก ให้ผู้เอาประกันเป็นผู้รับผิดชอบก่อนเบื้องต้น เพื่อป้องกันความจุกจิกที่เกิดจากความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ

ที่มา : puremindinsurance.com

edit @ 29 Aug 2016 10:46:55 by l3roker

edit @ 29 Aug 2016 10:47:08 by l3roker

Comment

Comment:

Tweet